Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Standard Profil Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve bağlı şirketleri (Birlikte “SP Grup” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında hazırlanan ve web sitesi üzerinden yayınlanmakta olan işbu politikanın amacı; yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmektir.

Sitemizi ziyaretiniz sırasında herhangi bir kişisel veri mevzuata aykırı olarak toplanmamakta olup, SP Gruba ait internet sitesini kişisel nitelikte verilerinizi paylaşma ihtiyacı olmaksızın ziyaret edebilirsiniz.

Web sitemiz üzerinden başka internet sayfalarına link verilmesi halinde SP Grubu bu sitelerin gizlilik, içerik ve uygulamalarından yasal olarak sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, bu sitelerin kullanılması veya bu sitelerin kişisel verilerin işlenme politikalarının olup olmadığının kontrolü veri sahibinin sorumluluğundadır.

Gerek internet sitemiz üzerinden kullanımlarda, gerekse kanuna uygun esas ve usullerle elde edilen kişisel veriler, sadece verinin elde edildiği işlemin amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel biçimde toplanacak ve amacın gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işlenecektir. SP Grubu, çalışanları başta olmak üzere gerek kamu kurum ve kuruluşları ve gerekse diğer gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kurmuş olduğu tüm ticari ve resmi ilişkilerinde elde ettiği ve edeceği tüm kişisel verileri, söz konusu mevzuata uygun olarak işlemekte ve güncellemektedir.

SP Grubu kişisel nitelikteki verilerin gizliliği ve güvenliğini sağlamak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacı ile mevzuatın aradığı tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini tüm işlem ve faaliyetlerinde temel almakta ve devamlı yenilemektedir. Bunlar arasında, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere, siber saldırılara ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla güvenlik duvarı, şifreleme, erişim yönetimi gibi teknik ve fiziksel güvenlik tedbirleri de bulunmaktadır.

Kişisel Veri Kullanım Amaçları

İşlenen kişisel veriler, SP Grubu faaliyetleri ile ilgili olarak ve ancak anılan mevzuatın izin verdiği çerçevede, aşağıda anılan amaç ve sebeplerle işlenebilecek, yurt içinde ve kanunun aradığı diğer koşullarla yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 • Veri sahibinin açık rızası olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin ifa için gerekli olması,
 • Sözleşme tarafı olunması,
 • SP Grubu’nun hukuki yükümlülüklerinin ifası için zorunlu olması,
 • Veri sahibi tarafından verilerin alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar verilmemek kaydıyla, SP Grubu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • SP Grubu’nun sair kanunlarda gösterilen yükümlülüklerinin bulunması.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etme,
 • İşlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya talep üzerine silinmesini, yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı işlenme sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu olan SP Grubu iletişim bilgileri, her tür iletişiminiz, talep, şikâyet ve başvuru haklarınız için aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu konuda mevzuatta yapılacak olan güncelleme ve değişiklikleri web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Adres: Tekfen Ofispark C1&C2 Blok Merkez Mah. Bağlar Sok. No:14/3 Kağıthane 34406 İstanbul

SP Grubu adına Standard Profil Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İletişim Adresi: ethics@standardprofil.com

Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile başvuru konusunu başvurularınızda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile tarafımıza başvuru yapmış olmanız gerekmektedir:

 • Yukarıda belirtilen adresimize kimlik teyitli olarak elden ve şahsen başvuru,
 • Noter vasıtasıyla bildirim,
 • İadeli taahhütlü posta ile başvuru,
 • Yukarıda bildirilen mail adresine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru.

Aşağıdaki linkten indirebileceğiniz “KVKK İlgili Kişi Talep Formu”’nu doldurarak yukarıdaki adreslere gönderebilir veya ilgili formu ethics@standardprofil.com adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kullanıcıların ve kamunun bilgisine iletiriz.

Saygılarımızla,

Standard Profil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Euro.Message madebycat